Podmínky používaní

Smluvní ujednání upravující užívání internetové aplikace platform.omnicado.com

Smluvní strany

 1. Omnicado s.r.o., Jana Masaryka 26, Praha 2, IČ: 09188045 (dále jen provozovatel)
 2. Osoba (fyzická či právnická), která si objednává služby u provozovatele za užití ustanovení z těchto podmínek (dále jen uživatel)

Preambule

Následující text je “smluvním ujednáním”, jehož odsouhlasením se uživatel internetové aplikace platform.omnicado.com (dále jen uživatel) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen ”smluvní ujednání”).

V případě porušení těchto těchto smluvních ujednání kterýmkoliv uživatelem může provozovatel internetové aplikace platform.omnicado.com uplatnit opatření obsažená v těchto smluvních podmínkách.

Předmět smluvního ujednání

 • předmětem smluvního ujednání je poskytnutí licence pro využívání platformy Omnicado, která slouží k napojení produktů dodaných uživatelem (formou datového feedu nebo prostřednictvím zpřístupnění API napojení) na prodejní kanály - zejména elektronická internetová tržiště (dále jen marketplaces)

 • Veškeré úpravy dodaných dat zejména jejich očištění, úprava textací, překlady a podobné zásahy jsou chráněna autorským zákonem a držitelem autorských práv na upravená data je provozovatel (pokud není stanoveno jinak dohodou v rámci elektronické komunikace za vyjádření souhlasu obou stran)

Práva a povinnosti

 • Provozovatel tímto smluvním ujednáním uděluje uživateli licenci k užití internetové aplikace platform.omnicado.com

 • Licence je poskytována jako nevýhradní a za úplatu

 • Uživatel není oprávněn předmět licence zpřístupnit třetím osobám. To znamená, že uživatel není oprávněn zpřístupnit třetím osobám aplikaci pro prodej na marketplaces a napojení jejich datových zdrojů.

 • Uživatel je povinen užívat aplikaci platform.isimplysell.com v souladu s platnými právními předpisy a těmito licenčními podmínkami.

 • Pokud uživatel aplikaci využívá pro prodej na marketplaces, odpovídá za dodržení podmínek daného marketplacu.

Registrace

 • Registrace do aplikace platform.isimplysell.com a její následné aktivování Provozovatelem je nutnou podmínkou k řádnému využívání aplikace platform.omnicado.com. Uživatel tímto bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou a úplnou registraci.

 • Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře na internetové adrese platform.omnicado.com/sign/up

 • Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři správné a úplné osobní údaje o své osobě, včetně informací o oprávnění podnikat. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání aplikace platform.isimplysell.com měnit a doplňovat. V případě, že Uživatel nevyplní své údaje řádně nebo je neaktualizuje odpovídá Provozovateli za veškerou škodu, kterou tím způsobí.

Doba trvání licence, zánik licence

 • Licence se poskytuje na dobu neurčitou a na základě platné registrace.

 • Tento smluvní vztah může skončit výpovědí nebo jednostranným ukončením.

 • Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

 • Provozovatel má právo ukončit toto smluvní ujednání v případě:

  • neuhrazení měsíčního licenčního poplatku uživatelem do 10 dnů po datu splatnosti

  • porušení smluvních a licenčních podmínek uživatelem.

 • Uživatel má právo ukončit smluvní vztah v případě porušení smluvních a licenčních podmínek provozovatelem.

 • Uživatel nemá nárok na vrácení poplatku ani jeho části.

Odpovědnost provozovatele

 • Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity). Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.

 • Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Aplikace nebo z důvodu omezení či přerušení její dostupnosti, popř. z důvodu, že provoz Aplikace bude ukončen. Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.

 • Provozovatel nenese odpovědnost za Obsah. Za Obsah odpovídá výlučně Uživatel.

 • Provozovatel nemůže ručit za bezproblémovou funkčnost napojení aplikace na programy třetích stran.

Užívání aplikace

 • Pro účely zřízení uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením smluvního ujednání je Uživatel povinen sdělit Provozovateli úplné a pravdivé informace. Rovněž je Uživatel povinen uvést úplné a pravdivé informace do svého uživatelského účtu. Dále je Uživatel povinen Provozovateli sdělit neprodleně jakékoliv změny těchto informací.

 • Uživatel se zavazuje chránit své přihlašovací údaje, které slouží k užívání Aplikace, zejména se zavazuje, že je nesdělí či jinak nezpřístupní třetí osobě a neumožní ji ani přístup ke svému uživatelskému účtu. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů třetí osobou, bezodkladně to sdělí Provozovateli, který je oprávněn v takovém případě přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové.

 • Uživatel se zavazuje, že svůj uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání třetí osobě. Bez vědomí a souhlasu Provozovatele nesmí Uživatel přenést svůj účet na jinou osobu.

 • Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Aplikaci je Uživatel povinen neprodleně oznámit Provozovateli, a to prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele uvedené na Internetových stránkách. Technická podpora Provozovatele je Uživateli poskytována prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky, a to dle volby Provozovatele.

Trvání smluvního ujednání

 • Smlouva uzavřená na základě tohoto smluvního ujednání je uzavřena na dobu neurčitou.

 • K zániku Smlouvy dochází mimo jiné zrušením uživatelského účtu; tím nejsou dotčeny důvody zániku Smlouvy vyplývající z právní úpravy.

 • Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet.

 • Uživatelský účet může být zrušen po vzájemné dohodě Provozovatele a Uživatele.

 • Pokud se Uživatel dostane v případě placených tarifů do prodlení s placením úplaty, které bude trvat déle než 1 měsíc, je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Uživatele, zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace nebo Uživatele převést na tarif neplacený; pokud bude Uživatel převeden na neplacený tarif, může mu být část jeho Obsahu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené pro neplacený tarif.

 • Pokud Uživatel poruší jinou povinnost stanovenou v Obchodních podmínkách, nežli je povinnost platit úplatu, je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele okamžitě:

  • zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace nebo

   • Uživateli zrušit uživatelský účet.

 • Provozovatel je dále oprávněn zrušit uživatelský účet z jakéhokoliv důvodu (tedy i bez porušení povinností Uživatele) v případě

  • neplaceného tarifu po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne oznámení této skutečnosti Provozovatelem Uživateli;

  • placeného tarifu po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne oznámení této skutečnosti Provozovatelem Uživateli; v tomto případě je Provozovatel povinen Uživateli vrátit případnou úplatu, kterou od něho obdržel a která by se vztahovala na období po zrušení uživatelského účtu.

 • Provozovatel není povinen Uživateli vrátit úplatu, která již byla Uživatelem zaplacena, v případě, že:

  • Uživatel zruší svůj uživatelský účet, aniž by Provozovatel porušoval některou ze svých povinností;

  • Provozovatel zruší Uživateli uživatelský účet z důvodu, že Uživatel porušoval své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či z Obchodních podmínek.

 • Po zrušení uživatelského účtu, resp. po zániku Smlouvy, je Provozovatel oprávněn (nikoliv povinen)

  • odstranit veškerý Uživatelův Obsah; v takovém případě nemá Uživatel vůči Provozovateli právo na jakoukoliv náhradu;

  • ponechat Uživatelův Obsah v rámci Aplikace.

  • Volba ohledně odstranění uživatelova obsahu přísluší výlučně Provozovateli.

 • Zrušení uživatelského účtu, resp. zánik Smlouvy z jiného důvodu, nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit Provozovateli veškeré dlužné částky.

 • Uživatel bere na vědomí, že pokud Provozovatel v souladu s Obchodními podmínkami omezí Uživateli užívání Aplikace, může být Obsah či jeho část Uživateli nedostupná.